»  Informace k nákupu  »  Všeobecné podmínky nájmu (půjčovní řád)

Všeobecné podmínky nájmu (půjčovní řád)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky nájmu (dále jen „půjčovní řád“) obchodní společnosti SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 2316 - § 2320 a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě všech smluv o podnikatelském pronájmu věcí movitých uzavíraných mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“).

1.2. Ustanovení půjčovního řádu vymezují a specifikují práva a povinnosti ze smluvního vztahu pronajímatele a nájemce a jsou nedílnou součástí všech smluv o podnikatelském pronájmu věcí movitých uzavíraných mezi pronajímatelem a nájemcem.

1.3. Pronajímatel si vyhrazuje právo znění půjčovního řádu měnit či dolňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy vzniklé před změnou či doplněním.

2. Nájemné, platební podmínky a kauce

2.1. Účelem uzavírané nájemní smlouvy je poskytnout nájemci movitou věc (či soubor věcí) k dočasnému užívání za úplatu. Nájemcem je fyzická či právnická osoba uzavírající nájemní smlouvu s pronajímatelem. Nájemné je peněžní úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit za užívání předmětu nájmu.

2.2. Sazba, výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanoven ve smlouvě. 

2.3. Nájemce platí nájemné po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu. Taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo pronajímateli. 

2.4. V případě vyzvednutí předmětu nájmu po 16:00, nájemné za tento den se neúčtuje. Jestliže dojde k vrácení předmětu nájmu do 10:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje

2.5. Nájemce je povinen zaplatit cenu nájmu způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li způsob placení nájemného  stanoven, zavazuje se nájemce zaplatit nájemné v hotovosti na pokladně v provozovně pronajímatele. Splatnost ceny nájmu si smluvní strany dohodly v nájemní smlouvě.

2.6. Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci, a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. 

2.7.  Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu i v důsledku poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky na kauci složenou nájemcem. 

2.8. V případě, že byla ze strany nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za nájemce předmět nájmu předala zpět pronajímateli. 

2.9. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 % denně z nezaplacené částky. Tímto však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škodu, která mu vznikla v souvislosti s prodlením placení nájemného. Při prodlení nájemce s placením nájemného je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit, přičemž po doručení projevu vůle pronajímatele o odstoupení nájemci, může pronajímatel předmět nájmu na náklady nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předchozího souhlasu nájemce.

3. Předání a převzetí předmětu nájmu

3.1. Předmět nájmu může být předán do pronájmu jen po dohodě o platnosti tohoto půjčovního řádu.

3.2. Není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak, platí, že místem předání a vrácení předmětu nájmu je provozovna pronajímatele na adrese Americká 124, Třemošná.

3.3. O předání a převzetí věci nájemcem a stejně tak o vrácení věci pronajímateli bude sepsán protokol (nájemní smlouva), ve kterém budou uvedeny zejména tyto údaje: označení pronajímatele a nájemce a jejich podpisy, specifikace předmětu nájmu, nájemné a forma jeho úhrady, datum vzniku nájmu, sjednaná doba trvání nájmu.

3.4. Nájemce svým podpisem protokolu (nájemní smlouvy) potvrzuje převzetí předmětu nájmu. Zároveň se zavazuje ho použít jen k účelu, pro který je určen.

3.5. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené v nájemní smlouvě. Jeho nevrácení ke dni skončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu. Pronajímatel za čas neoprávněného užívání má vůči nájemci právo na nájemné stanovené ve smlouvě a navíc smluvní pokutu ve výši 15 % z tohoto nájemného, dále na náhradu škody tím způsobené.

4. Práva a povinnosti pronajímatele

4.1. Pronajímatel přenechá předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

4.2. Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

4.3. Pronajímatel má právo požadovat předložení dvou dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich doložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

5. Práva a povinnosti nájemce

5.1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

5.2. Nájemce musí zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití předmětu nájmu třetími osobami.

5.3. Nájemce prohlašuje, že byl při přebírání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.

5.4. Od okamžiku převzetí predmětu nájmu ze strany nájemce do okamžiku jeho vrácení pronajímateli odpovídá nájemce v plném rozsahu za stav předmětu nájmu a případnou škodu. Nájemce neodpovídá za běžné opotřebení způsobené obvyklým a řádným užíváním věci.

5.4. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli poškození, poruchu, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu

5.5. V případě, kdy nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do 5 dnů ode dne skončení nájmu, je potom povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu. Pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající předmětu nájmu.

5.6. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý předmět nájmu pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci.

5.7. Nájemce se zavazuje používat předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. 

 

 

Provozováno na Provozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Zavřít